1 Botoa | 143 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 323 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 117 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 226 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 148 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]