1 Botoa | 392 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 144 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 247 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 167 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 162 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]