1 Botoa | 711 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 288 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 195 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 168 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 173 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]