1 Botoa | 220 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 753 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 322 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 180 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]