1 Botoa | 734 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 306 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 174 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 179 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 203 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]